Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

TMGD Danışmanlığı

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam edebilirsiniz.

Faaliyet Belgesi

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılacak değişiklikler gereğince, çalışanlarınızın bilincinde çalışma kültürünün arttırılmasına yönelik, işyerlerinize TMFB alınmasında yol gösteriyoruz..

Saha Ziyaretleri

Operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, bu tavsiyelerin gerçekleşme durumunu takip ediyoruz.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD) NEDİR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 24.10.2013 tarih, 28801 sayılı R.G de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler,

b) Miktarına bakılmaksızın TMGD Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler,

En az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler,

Yönetmelik 30.06.2015 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

Danışman Görevleri

İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin TMGD mevzuatına uygunluğunu sağlamaktır.

Diğer Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirmesi, Tatbikatlar, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama, MSDS Hazırlama, Basınçlı Kaplar, Kompresörler vb. Periyodik Muayeneleri, KBRN Arındırılma Uygulaması gibi hizmetler vermektedir.

TMGD KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Türkiye 22 Mart 2010’dan bu yana Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Sözleşme’ye (TMGD) taraf olmasına rağmen birçok gerekliliğini yerine getirmemekteydi. Tehlikeli maddeler ile faaliyet gösteren işletmelerin TMGD Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması da TMGD’nin temel gerekliliklerinden biridir. Ancak ülkemizin alt yapı ve eğitim yetersizliği nedeniyle bu gereklilik sürekli ertelenmekteydi. Oysaki tehlikeli maddeler ile ilgili olan bu tür yasal düzenlemelerin temel amacı başta insanların olmak üzere diğer canlıların yaşamını güvence altına almak ve çevreyi korumaktır. Tehlikeli maddelerin dahil olduğu her türlü faaliyeti TMF yürüten işletmelerin ise bu konuda daha fazla duyarlı olmaları, bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası ADR anlaşmalar ve Tehlikeli Maddelerle ilgili mevzuat hükümlerinin gerekliliklerini tam anlamıyla ADR uyumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu anlamda tehlikeli maddeler ile faaliyet TMF gösteren işletmeler için kendilerine yön gösterecek TMGD ve faaliyetlerinin daha güvenli olmasını sağlayacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının TMGD istihdam edilmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından TMGD hizmet alınması zorunlu hale getirilmiştir.

TMGD Danışmanın asli görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini hem içerden hem de dışarıdan gözlemci olarak kolaylaştırmak ve ADR mevzuatına uygunluğunu sağlamaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek. Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir.

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.BİZE ULAŞIN

0262 606 0679

Hemen teklif almak için tıklayınız