S.S.S

ADR ve ADR Belgesi Nedir ?

ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) , tehlikeli maddelerin , insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir , Bu yönerge , taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin , alıcıların , dolduranların , yükleyenlerin , boşaltanların , ambalajlayanların , taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk , yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.

TMGD Nedir / Kimdir ? Kimler TMGD Olabilir ?

TMGD: İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR’ de belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

TMGD Olabilmek için,

Üniversitelerin lisans ( Mühendislik ya da Fen Fakültesi ) bölümlerinden mezun olmak,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

Eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.

TMFB nedir ? Hangi firmalar TMFB alabilir ?

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanmış “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve ADR kapsamında tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak alması gerekli olan belgedir (örnek fotoğraf olmalı )

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Kimyasal Maddelerin ADR kapsamında olduğunu nasıl anlarım?

Kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının 14.bölümü incelenerek anlaşılır. Kimyasal Madde kapsamda ise ,  14. Bölüm’de UN numarası bilgisine ulaşılır, kapsam dışı ise ilgili değildir gibi bir ifade bulunur.

 

TMGD hizmeti almalı mıyım ?

Tebliğin 2.Maddesinin (a)fıkrasına göre tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton üzerinde olan taşımacılık işletmeler,

(b)fıkrasına göre miktarına bakılmaksızın ADR bölüm ( 1.1.3.6.3) tabloda yer alan ve taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddeler ile iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak

faaliyette bulunan işletmeler tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmak zorundadırlar. Kısaca belirtmek gerekirse, miktarına bakılmaksızın virüsler, patlayıcı maddeler gibi çok tehlikeli maddeler (ADR bölüm 1.1.3.6.3) ve net 50 ton üzerinde patlayıcı maddeler dışında tehlikeli maddeler ile bir şekilde ilgilenen her firma bulundurmak zorundadır. Tehlikeli atıkları da eklemeyi unutmamak lazım.

Firmadan çıkan kontamine (tehlikeli) atıklar ADR ye tabi mi?

Evet tabi. 50 ton hesaplaması yapılırken yıllık atık beyanında geçen tüm tehlikeli atıklar da ilave edilmeli.

 

Firmaya alınan tüm gaz tüpleri (CNG, LPG,AZOT, OKSİJEN ,KAYNAKGAZI, HİDROJEN, HELYUM , ARGON VS) tüpler 50 ton sınırına dahil mi?

Tüm gazlar basınçlı kaplarda olduğu için ADr kapsamındadır bu sebeple 50 ton hesabı yapılırken tüm gazları da (tüplerde yada tanklarda fark etmez) ilave edilmeli.

 

TMGD ‘yi firmanın kendi bünyesinde bulundurabilir miyim ?

Sigortasının TMGD olarak giriş yapıldığı sürece bulundurulabilir. Fakat  TMGD ‘nin İş Güvenliği Uzmanı ve Çevre Görevlisi olmadığına dikkat edilmelidir.

 

TMGDK nedir ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir.

 

İş Güvenliği uzmanı TMGD olarak çalışabilir mi?

Çalışamaz. İş Güvenliği uzmanı ve TMGD ise iki meslekten sadece birinde çalışabilir.

 

Çevre Görevlisi TMGD olarak çalışabilir mi ?

Çalışamaz. Çevre Görevlisi ve TMGD ise iki meslekten sadece birinde çalışabilir.

 

Tehlikeli Madde Muafiyet raporu nedir? Neden gereklidir?

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE 6. Bölüm 7. Madde Gereğince, İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

 

Tehlikeli Madde Muafiyet raporunu 1 kere mi hazırlatmalıyım?

Yönergeye göre her yıl yenilenmesi gerekir.

 

Tehlikeli Madde Muafiyet raporunu firma adına kendim hazırlayabilir miyim?

Hayır. Yönergenin ilgili maddesine göre, TMGDK hazırlayabilir.